คณะกรรมการบริหารสมาคม
๐ บาทหลวงมนูญ สนเจริญ () ผู้อำนวยการศิษย์เก่าฯ
๐ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ () นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
๐ คุณบุรินทร์ เหมทัต () อุปนายกคนที่ 1
๐ คุณวิเชียร หอมถาวร () อุปนายกคนที่ 2
๐ คุณเมธี มาศรังสรรค์ () เลขาธิการ
๐ คุณปาณสาร อัศวานุวัตร () เหรัญญิก
๐ คุณทศพร นพวิชัย () ปฏิคม
๐ คุณธนิต โดซาบอยส์ () นายทะเบียน
๐ คุณภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา () ประชาสัมพันธ์
๐ คุณพุฒิธร ว่องปรีชากุล () กรรมการกลาง
๐ คุณสันติวัฒน์ สุวรรณศร () กรรมการกลาง
๐ คุณอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษ์ () กรรมการกลาง
๐ คุณชัชวีร์ สาครวิสัย () กรรมการกลาง
๐ คุณวิรัช ตันติวรธำรง () กรรมการกลาง
๐ พ.ต.ท.คณธัช มุสิกานนท์ () กรรมการกลาง